The-Research-Report-2016

Nowy raport z bada? w postaci e-booka – otrzymaj swój egzemplarz!

Media spo?eczno?ciowe wraz z ca?? spo?eczno?ci? online odmieni?y proces komunikacji i wymiany informacji, ale czy wiesz, ?e zmieniaj? równie? sposób w jaki si? uczymy?

Partnerzy projektu Lead 3.0 przeprowadzili badanie w?ród grupy trenerów, menad?erów i studentów. Odkryto, ?e 65% trenerów zmieni?o strategie i sposób nauczania wraz z rozpowszechnieniem masowych otwartych kursów online (ang. Massive Open Online Courses – MOOC).

Punktem wyj?ciowym dla zespo?u zaanga?owanego w realizacj? projektu Lead 3.0, w tym specjalistów, programistów, trenerów, jest Raport z Analizy Potrzeb opracowany na etapie bada?.

Celem wst?pnej fazy bada? by?o zidentyfikowanie tych kompetencji e-przywódczych, które menad?erowie, trenerzy i studenci uwa?ali za niedostatecznie rozwini?te. Zespó? badawczy rozpocz?? swoj? prac? od opracowania taksonomii mi?kkich kompetencji e-przywódczych na podstawie literatury mi?dzynarodowej i europejskiej, a nast?pnie przeprowadzi? szereg dog??bnych wywiadów (z udzia?em ponad 30 trenerów i 25 menad?erów) w celu identyfikacji ostatecznego zestawu umiej?tno?ci. Drugie badanie przeprowadzono w celu okre?lenia umiej?tno?ci, które powinny by? traktowane jako priorytetowe w tworzeniu programów szkoleniowych dotycz?cych rozwoju kompetencji przywódczych.

Raport w wersji elektronicznej obejmuje obszerne wyniki fazy badawczej, uwzgl?dniaj?c kontekst bada? oraz otrzymane rezultaty. Pobierz go za darmo i dowiedz si? wi?cej o filarach Akademii, procesie kszta?cenia kompetencji wyselekcjonowanych w ramach Lead 3.0 i co tak naprawd? e-przywództwo znaczy dla menad?erów, trenerów i studentów.

Zapoznaj si? z projektem Lead 3.0 oraz umiej?tno?ciami z zakresu e-przywództwa!

dowload

Raport w pliku