keepC

 

Poznaj projekt Lead 3.0. Mimo, i? jeste?my zespo?em partnerów pochodz?cych z ró?nych krajów i kultur, nasz? wspóln? cech? jest wiara w projekt, jego rezultaty i w to co mo?emy osi?gn?? dzi?ki wspó?pracy. Razem d??ymy do wspólnego celu.

Untitled-3-1

Inauguracyjne spotkanie partnerów projektu odby?o si? w lutym w Mediolanie. Celem spotkania by?o wzajemne poznanie si? partnerów i zdefiniowanie g?ównych celów projektu. Wspólnie zdefiniowano oczekiwane rezultaty, przedyskutowano mo?liwe strategie i ustalono pierwsze dzia?ania w ramach projektu.  Projekt przyj?ty zosta? bardzo entuzjastycznie przez wszystkich uczestników spotkania. Projekt Le@d3.0 ma na celu nawi?zanie d?ugotrwa?ej wspó?pracy pomi?dzy ?rodowiskiem akademickim a przemys?em poprzez rozwój strategicznych kompetencji istotnych dla przysz?ych mened?erów – liderów.Untitled-2-1

W tym celu, przez pierwsze 6 miesi?cy trwania projektu, partnerzy skupili si? na analizie potrzeb w?ród grup docelowych oraz budowaniu komunikacji zarówno wewn?trz partnerstwa jak i poza nim. Przeprowadzono przegl?d literatury i dobrych praktyk oraz zaprojektowano i wydano pierwsze broszury, ulotki i utworzono oficjaln? stron? www projektu. Projekt Lead 3.0 dopiero rozpocz?? si?, dlatego zach?camy do przy??czenia si? do nas!

 


insideC

 

 

We? udzia? w  badaniach! Rozpoznanie luk w strategicznych (cyfrowych) umiej?tno?ciach e-przywódczych!

Mo?esz nam pomóc wype?niaj?c krótki kwestionariusz!

Po sklasyfikowaniu umiej?tno?ci e-przywódczych na podstawie literatury europejskiej i mi?dzynarodowej, partnerzy projektu przeprowadzili wywiady w celu ustalenia grup kompetencji istotnych dla projektu. Wywiady przeprowadzono w grupie ponad 25 mened?erów i 30 trenerów, tak aby jak najlepiej uporz?dkowa? kompetencje istotne dla liderów w erze technologii cyfrowych.

Untitled-6-1

Nazwano je „strategicznymi umiej?tno?ciami e-przywódczymi” (SeLs), które obejmuj? zarówno umiej?tno?ci przekrojowe jak i podstawowe np. umiej?tno?? identyfikacji i eksploatacji innowacyjnych mo?liwo?ci dla biznesu w erze digitalizacji (umiej?tno?ci w zakresie e-przedsi?biorczo?ci i innowacji). Poznaj g?ówne grupy umiej?tno?ci e-przywódczych.

Badania terenowe pozwol? na ustalenie luk kompetencyjnych w podanych obszarach.  Aby wspomóc proces identyfikacji najmniej rozwini?tych kompetencji wymagaj?cych wsparcia w postaci szkole?, prosimy o wype?nienie poni?szego kwestionariusza tutaj.


aroundC

 

 

Europejska konferencja na temat umiej?tno?ci cyfrowych i kluczowych technologii wspomagaj?cych, Bruksela, 1-2 czerwiec 2015

Znaczna cz??? produktów i us?ug jakie b?d? oferowane w przysz?o?ci nie jest jeszcze znana, ale g?ównym motorem ich rozwoju b?d? Kluczowe Technologie Wspomagaj?ce (KET), takie jak mikro- i nanoelektronika, materia?y zaawansowane, biotechnologia przemys?owa, fotonika, nanotechnologia i zaawansowane systemy produkcji.

Untitled-7

Szybki rozwój i upowszechnianie technologii cyfrowych (ICT) we wszystkich procesach produkcyjnych jak i w ?yciu codziennym, razem z rozprzestrzenianiem si? Kluczowych Technologii Wspomagaj?cych (KET) jest najwa?niejsz? cech? obecnej transformacji.

Utrzymanie wzrostu gospodarczego i tworzenie nowych miejsc pracy wymaga identyfikacji oraz efektywnego wykorzystania mo?liwo?ci w zakresie innowacji. Wymaga to dobrych umiej?tno?ci e-przywódczych.

Umiej?tno?ci e-przywódcze obejmuj? wiedz? i kompetencje niezb?dne do zainicjowania i wdra?ania innowacji zwi?zanych z technologi? cyfrow? w ka?dym dziale przedsi?biorstwa. Zmiany w strukturze zatrudnienia obserwowane w przeci?gu ostatnich lat nadal b?d? widoczne: w gospodarce europejskiej ro?nie zapotrzebowanie na e-liderów, wdra?aj?cych innowacyjne rozwi?zania z jednoczesnym wykorzystaniem technologii oraz najlepszych praktyk, gotowych wspomaga? ludzi w okresie prze?omowych zmian.

Untitled-5-1

Umiej?tno?ci e-przywódcze nabywane s? zarówno w drodze do?wiadczenia zawodowego, jak i poprzez kszta?cenie i szkolenia. Pomioty ?wiadcz?ce us?ugi szkoleniowe, takie jak uniwersytety oraz instytucje kszta?cenia i szkolenia zawodowego (VET) musz? podj?? wysi?ki na rzecz poprawy jako?ci oferty szkoleniowej w zakresie e-przywództwa. Pomimo dotychczasowych osi?gni??, ci?gle istnieje potrzeba poprawy pod wzgl?dem jako?ciowym jak i ilo?ciowym dost?pnych ofert szkoleniowych z zakresu umiej?tno?ci e-przywódczych dla najbardziej utalentowanych grup odbiorców.

Wnioski i rekomendacje opracowane na podstawie dyskusji przeprowadzonej w trakcie konferencji:

  • Wzmocnienie e-przywództwa w agendach polityki na szczeblu europejskim i krajowym oraz w pozosta?ych sektorach np. edukacja cyfrowa, przedsi?biorczo??, itd.
  • Monitorowanie trendów i zak?óce? na rynku pracy w celu sta?ego dopracowywania wymaga? w zakresie definiowania i umiej?tno?ci
  • Wspieranie innowacyjnych programów nauczania i szkole? z zakresu e-przywództwa
  • Promocja kursów on-line i nowych metod nauczania
  • Mobilizacja interesariuszy dla wspó?pracy w zakresie e-przywództwa zgodnie z ogólnoeuropejskimi kampaniami upowzechniaj?cymi

Materia?y z Konferencji dost?pne s? pod poni?szym linkiem leadership2015.eu: W konferencji wzi??o udzia? ponad 50 prelegentów reprezentuj?cych ró?ne grupy interesariuszy (przemys?, instytucje, centra badawcze, uniwersytety, szko?y biznesu) i setki uczestników.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.