keepC

 

Witamy po wakacyjnej przerwie!

Woman-using-digital-tablet-with-colleagues-behind-in-office-000051566708_XXXLarge

W ci?gu ostatnich 3 miesi?cy realizacji projektu przeprowadzili?my badania terenowe (ang. field research) a zespó? odpowiedzialny za Pakiet Roboczy 3 (PR3) dokona? wizualizacji ?cie?ki od celu do funkcjonalno?ci produktu projektu (ang. mapping). Celem przeprowadzonych bada? by?a identyfikacja luk kompetencyjnych w obszarze umiej?tno?ci e-przywódczych, okre?lenie priorytetów szkoleniowych mened?erów, studentów i trenerów oraz cech i kluczowych czynników sukcesu Masowych Otwartych Kursów Online (ang. massive open online course, MOOC) oraz internetowych narz?dzi edukacyjnych.

Etap bada? w ramach projektu zosta? ju? zako?czony. W niniejszym wydaniu Newslettera prezentujemy Pa?stwu g?ówne wnioski z dotychczas zebranych danych oraz chcemy zaprosi? Pa?stwa do udzia?u w pierwszym Webinarium w trakcie którego Partnerzy projektu odpowiedzialni za przeprowadzenie bada? w ramach Pakietu Roboczego 3 (PR3) zaprezentuj? otrzymane rezultaty.

FB

W nadchodz?cych miesi?cach, partnerzy projektu b?d? pracowa? nad makro-struktur? Akademii Lead3.0 (Pakiet Roboczy 4) dedykowanej mened?erom i studentom. Zostan? ustalone cele nauczania, tre?ci szkoleniowe, metody nauczania i ewaluacji oraz mechanizmy realizacji. Dodatkowo zostanie opracowana strategia wykorzystania produktów projektu w celu identyfikacji najbardziej efektywnego sposobu waloryzacji opracowanych rezultatów oraz zapewnienia ich trwa?o?ci po zako?czeniu realizacji projektu.

Dost?pna jest ju? oficjalna strona projektu na Facebooku! Odwied? i polub stron? Lead3.0! Na naszym profilu znajdziesz aktualne informacje o projekcie i wydarzeniach!

B?d? na bie??co z Lead3.0!


insideC

 

 

PR3 – Badanie & Analiza Potrzeb, Raport Syntetyczny

Focused mature students working together on new technologies in university libraryRaport Syntetyczny jest podsumowaniem najwa?niejszych wniosków z przeprowadzonych bada? oraz analizy potrzeb szkoleniowych i luk kompetencyjnych w zakresie strategicznych umiej?tno?ci e-przywódczych (SeLs), oraz wykorzystania Masowych Otwartych Kursów Online (ang. MOOC) do rozwijania takich e-umiej?tno?ci. Oba zagadnienia s? kluczowymi problemami determinuj?cymi projekt Lead3.0. Raport Syntetyczny sk?ada si? z teoretycznej analizy problemu na temat kluczowych kompetencji przywódczych w erze technologii cyfrowych oraz podsumowania wyników wywiadów przeprowadzonych w?ród mened?erów i trenerów celem identyfikacji ich opinii na temat g?ównych obszarów kompetencji najbardziej podatnych na proces cyfryzacji.

Wyniki analizy przeprowadzonych wywiadów wskazuj?, ?e istnieje realna potrzeba dalszego rozwoju i podnoszenia kompetencji z wykorzystaniem innowacyjnych metod i technologii oraz wskazuj? na przypisywanie coraz wi?kszego znaczenia kompetencjom „twardym aczkolwiek przekrojowym”. Na podstawie przegl?du literatury oraz przeprowadzonych wywiadów, sklasyfikowano 6 klastrów strategicznych umiej?tno?ci e-przywódczych (SeLs), obejmuj?cych grupy kompetencji od podstawowych umiej?tno?ci cyfrowych do umiej?tno?ci e-uczenia si? przez ca?e ?ycie.  Nast?pnie, w trakcie badania kwestionariuszowego on-line, dokonano analizy potrzeb szkoleniowych oraz luk kompetencyjnych w zakresie zidentyfikowanych klastrów umiej?tno?ci w?ród reprezentantów poszczególnych grup docelowych: 737 mened?erów, 184 trenerów i 884 studentów.

Student using tablet pc to take notes in lecture hallWyniki bada? wskazuj?, i? respondenci dostrzegaj? luki kompetencyjne zarówno w obszarze mi?kkich jak i twardych strategicznych kompetencji e-przywódczych, przede wszystkim w zakresie e-komunikacji, zarz?dzania zespo?ami wielokulturowymi i zespo?ami pochodz?cymi z ró?nych obszarów geograficznych, etyki, moralno?ci w erze cyfryzacji oraz e-reputacji. Wyniki bada? pokazuj? tak?e, ?e strategiczne umiej?tno?ci e-przywódcze (SeLs) mog? by? rozwijane przy wykorzystaniu metod webowych oraz mieszanej (zintegrowanej) metody kszta?cenia tzw. blended learning, mimo ?e ka?da z grup docelowych (mened?erowie, studenci oraz trenerzy) wymaga ró?nej strategii szkoleniowej.


aroundC

 

 

Przedstawiciele projektu Lead3.0 wzi?li udzia? w konferencji organizowanej przez University Industry Innovation Network (UIIN) w Berlinie, 2015!

Berlin_UIINW dniach 24-26 pa?dziernika 2015 roku odby?a si? III Konferencja nt. Wspó?pracy Mi?dzy Przemys?em a ?rodowiskiem Akademickim, zorganizowana przez University Industry Innovation Network (UIIN) w Berlinie. W konferencji uczestniczy?o ponad 353 uczestników z 49 pa?stw. Do zaproszonych go?ci nale?eli równie? przedstawiciele Uniwersytetu Nauk Stosowanych w Münster, którzy zaprezentowali projekt Lead3.0 obecnym na spotkaniu grupom docelowym – nauczycielom, trenerom oraz mened?erom.

W?ród prelegentów konferencji znale?li si? wybitni znawcy tematyki: Dr. Natascha Eckert, Kierownik Wspó?pracy Naukowo-Badawczej z firm? SIMENS; Dr. Manfred Meier, Kierownik Wydzia?u „Wspó?pracy Uniwersyteckiej” w  AutoUni Volkswagen AG; Dr. Lena Christiaans, Dyrektor ds. kszta?towania wizerunku (ang. corporate employee branding) mi?dzynarodowego koncernu chemicznego HENKEL.

LEAD_BerlinPrzeprowadzony panel dyskusyjny dostarczy? wielu ciekawych wniosków na temat kompetencji szczególnie cenionych na obecnym rynku pracy. Prelegent, Dr. Natascha Eckert, podkre?li?a szczególn? potrzeb? kszta?cenia kompetencji cyfrowych w?ród studentów: “W dzisiejszym ?wiecie potrzebujemy pracowników z kompetencjami cyfrowymi, zdolnych do przeprowadzania bada? marketingowych online oraz projektowania atrakcyjnych propozycji przy wykorzystaniu potencja?u technologii cyfrowych w celu dotarcia do nowych rynków.”

Projekt Lead3.0 bazuj?c na wspó?pracy biznesu ze ?wiatem nauki, wychodzi naprzeciw aktualnym potrzebom, dostarczaj?c rozwi?za? w zakresie niwelowania luk kompetencyjnych oraz rozpowszechniaj?c nauczanie spo?eczno?ciowe z wykorzystaniem nowoczesnych technologii komunikacyjnych (ang. social learning) oraz Otwartych Zasobów Edukacyjnych (OZR) w celu nabycia kompetencji wymaganych na rynku pracy.